İHALE İLANI - 1

ÇAMARDI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE

A GRUBU İŞLER ALTINDA BİRLEŞTİRİLEREK TEK İHALE KAPSAMINDA
AŞAĞIDA BELİRLİ İŞLER İHALE EDİLECEKTİR.
 
1. Birliğin; a) Adı ve Adresi:  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği. Hükümet Konağı                
    b) Telefon no: (0388) 711 24 62,      c) Faks no.:711 22 17,     d) Elektronik posta adresi:--
2. Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Açık İhale Usulüne göre ihale edilecek işin;
    a ) Yapılacağı Yer: Niğde İli - Çamardı İlçesi - Bademdere ve Elekgölü  Köyleri
     b) Niteliği, türü ve Miktarı: İnşaat yapım ve bakım onarım işleri. (Bademdere Köyü Muhtarlık Binası  
    altındaki yerin düğün salonu olarak düzenlemesi, Elekgölü Köyü mezarlığına 1 adet şadırvan ve 3   
    gözlü tuvalet yapım işi.)
   c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi ile.
   d ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3. İhalenin a) Yapılacağı Yer : Niğde İl Özel İdaresi Meclis Binası Toplantı Salonu,
                   b) Tarihi / Saati    : 10/05/2017 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesi ölçütleri :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi ise, ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret  
   ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi ise, siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale  
   tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi ise tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten  
  son durumu gösterir Tic. Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Birlik İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan  
   durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekil ve içeriği Teknik Şartnamede belirlenen hususlar
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.8. İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede Belirtilen iş ortaklığı
          beyannamesi.
4.1.9. İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
       İş deneyim belgesi istenmemektedir.
4.3. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:
4.3.1. Teknik personel zorunluluğu yoktur.
4.3.2. Makine ve ekipman zorunluluğu bulunmamaktadır.
5. İhale dokümanı Birlik Bürosunda görülebilir ve 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek   
   olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli Ziraat Bankası Çamardı Şubesi
   TR18 0001 0003 9828 6833 6050 08 nolu iban hesabına yatırılarak dekont ihale dosyasına eklenecektir.
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8. İhale dokümanı Çamardı Hükümet Konağı’nda bulunan Birlik Bürosunda görülebilir.
9. Teklifler ihale saatine kadar Birlik İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.
10.  İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
       ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
       teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
      İLANEN DUYURULUR.                                                                          
                                                                                                                   25/04/2017                                    
 
 
                                                                                                                Batuhan BİNGÖL
                                                                                                                   Kaymakam V.
                                                                                                                  Birlik Başkanı
 
 

İHALE İLANI - 2

ÇAMARDI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE

B GRUBU İŞLER ALTINDA BİRLEŞTİRİLEREK TEK İHALE KAPSAMINDA
AŞAĞIDA BELİRLİ İŞLER İHALE EDİLECEKTİR.
 
1. Birliğin; a) Adı ve Adresi:  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği. Hükümet Konağı                 
    b) Telefon no: (0388) 711 24 62, c) Faks no.:711 22 17, d) Elektronik posta adresi:--
2. Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Açık İhale Usulüne göre ihale edilecek işin;
    a) Yapılacağı Yer: Niğde İli -Çamardı İlçesi – Yelatan, Üçkapılı, Mahmatlı, Kavlaktepe  ve   
        Demirkazık  Köyleri
    b) Niteliği, türü ve Miktarı: 4 Adet İhata Duvarı Yapım İşi ile 2 adet Mezarlığa Tel Çit Çekilmesi
       (Yelatan Köyü Kur’an Kursu ve Cevizli Mah. Cami İhata Duvarı Yapılması, Üçkapılı Köyü  
       ve Mahmatlı Köyü Mezarlık İhata Duvarı Yapılması, Kavlaktepe Köyü ve Demirkazık Köyü    
        Mezarlığına Tel Çit Çekilmesi İşleri.)
    c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi ile.
   d) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.
3. İhalenin a) Yapılacağı Yer : Niğde İl Özel İdare Meclis Binası Toplantı Salonu,
                   b) Tarihi / Saati    : 10/05/2017 - 15:15
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesi ölçütleri :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi ise, ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
  Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi ise, siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya   
   ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi ise tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten  
  son durumu gösterir Tic. Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Birlik İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde
   sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekil ve içeriği Teknik Şartnamede belirlenen hususlar
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.8. İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede Belirtilen iş ortaklığı
          beyannamesi.
4.1.9. İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
       İş deneyim belgesi istenmemektedir.
4.3. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:
4.3.1. Teknik personel zorunluluğu yoktur.
4.3.2. Makine ve ekipman zorunluluğu bulunmamaktadır.
5. İhale dokümanı Birlik Bürosunda görülebilir ve 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek  
   olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli Ziraat Bankası Çamardı Şubesi
   TR18 0001 0003 9828 6833 6050 08 nolu iban hesabına yatırılarak dekont ihale dosyasına eklenecektir.
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8. İhale dokümanı Çamardı Hükümet Konağı’nda Birlik Bürosunda görülebilir.
9. Teklifler ihale saatine kadar Birlik İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.
10.  İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
     ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
      teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İLANEN DUYURULUR.                                                                                             25/04/2017
 
                                                                                                                           Batuhan BİNGÖL
                                                                                                                             Kaymakam V.
                                                                                                                            Birlik Başkanı